Skip navigation

ความเป็นมา

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากชื่อเดิม “กลุ่มงานพัสดุ” สังกัดกองคลังเป็น “สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 166 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีในการปรับโครงสร้างดังกล่าวกลุ่มงานพัสดุได้แยกออกเป็นสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์โดยเริ่มภารกิจในระดับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

งานพัสดุ สังกัดกองกลาง ซึ่งได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่วนราชการระดับงาน สังกัดกองกลาง ในสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยกลุ่มงานพัสดุ ได้เปลี่ยนไปสังกัดกองคลัง ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2540

เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2541 ได้มีการปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงระเบียบพัสดุ ให้เอื้อต่อการทำงานที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ

ปัจจุบัน

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานตามพันธกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

  • กลุ่มงานจัดหาและบริหารสัญญา
  • กลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการจัดหาและจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการจัดหาพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินการจัดหาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงแหล่งขายที่ถูกต้อง สินค้ามีคุณภาพ ปริมาณที่ถูกต้อง ทันเวลาต่อการใช้งาน
  3. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
  4. พัฒนากระบวนการ กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction), แนวทางปฏิบัติงาน (Guideline Manual), แบบฟอร์ม (Standard Document) ฯลฯ ที่ใช้ในการดำเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. การจัดทำฐานข้อมูล การจัดเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กลยุทธ์

SMART : จิตให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว ร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเป็นทีม

Service Mind
ให้บริการด้วยความเต็มใจ
Morality
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
Ability
มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในด้านการจัดหาย่างมืออาชีพ
Rapidity
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและจัดหาได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
Teamwork
มีความมุ่งมั่น ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานเป็นทีม

ขอบเขตการดำเนินงาน

การให้บริการด้านการจัดหาและจัดการสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ | Provision of procurement and asset management services on behalf of KMUTT

นโยบายคุณภาพ

มุ่งให้บริการ ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน

รายงานประจำปี