Skip navigation

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

  • ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์0-2470-8134
  • หัวหน้ากลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน0-2470-8132
  • งานจัดทำประกาศและงานเปิดซอง0-2470-8404-5
  • งานจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา0-2470-8409,02-4708434
  • งานจัดซื้อต่างประเทศ งานจ้างออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษา0-2470-8251
  • งานควบคุมและติดตามทรัพย์สิน0-2470-8408
  • งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา0-2470-8251
  • งานบริหารทั่วไป0-2470-8406
  • งานสารบรรณ0-2470-8250
  • โทรสาร0-2470-8133