Skip navigation

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

  • งานจัดทำประกาศและงานเปิดซอง0-2470-8404-6
  • งานจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา0-2470-8409
  • งานจัดซื้อต่างประเทศ งานจ้างออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษา0-2470-8434
  • งานควบคุมและติดตามทรัพย์สิน0-2470-8405, 8
  • งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา0-2470-8404
  • งานบริหารทั่วไป0-2470-8132
  • งานสารบรรณ0-2470-8406
  • โทรสาร0-2470-8133