Skip navigation

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวิจัยการเงินการคลังภาครัฐ"

08/07/2017 • สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวิจัยการเงินการคลังภาครัฐ"

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_1.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_2.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_3.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_4.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_5.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_6.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_7.jpgโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ (เวียน 040860)_Page_8.jpg