Skip navigation
highlight

จัดซื้อ จัดจ้าง

การจ้างเหมาให้บริการติดตั้งระบบแสง ระบบเสียง ระบบวิดิทัศน์ และระบบไฟฟ้าสำรองภายในห้องพระราชทานปริญญาบัตรห้องพักผู้ปกครอง และรอบๆ บริเวณงาน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก

10/20/2017

ประชาสัมพันธ์