Skip navigation

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

08/04/2017 • สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศธ 5801.21 นต792 ลว.270760 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในรปะเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาีรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเิตม (เวียน040860)_Page_1.jpgศธ 5801.21 นต792 ลว.270760 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในรปะเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาีรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเิตม (เวียน040860)_Page_2.jpgศธ 5801.21 นต792 ลว.270760 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในรปะเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาีรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเิตม (เวียน040860)_Page_3.jpg