Skip navigation

โครงสร้างองค์กร

 • รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
 • กลุ่มงานจัดหาและบริหารสัญญา
  • งานจัดหา
  • งานจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
 • กลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน
  • งานควบคุมและติดตามทรัพย์สิน
  • งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา
 • งานบริหารทั่วไป