Skip navigation

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 • ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์0-2470-8252
 • หัวหน้ากลุ่มงานจัดหาและบริหารสัญญา 02-4708132
 • หัวหน้ากลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน0-2470-8408
 • งานจัดทำประกาศและงานเปิดซอง0-2470-8404-5
 • งานจัดทำสัญญาและบริหารสัญญาซื้อขาย 0-2470-8409
 • งานจัดทำสัญญาและบริหารสัญญางานก่อสร้าง,จ้างบริการ 0-2470-8251
 • งานจัดซื้อต่างประเทศ งานจ้างออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษา 0-2470-8131
 • งานควบคุมและติดตามทรัพย์สิน0-2470-8406
 • งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา0-2470-8434
 • งานบริหารทั่วไป0-2470-8406
 • งานสารบรรณ0-2470-8250
 • โทรสาร 0-2470-8133