Skip navigation

รับข้อร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

04/04/2022 • สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
รับข้อร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ท่านสามารถร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ได้ตาม Link ที่ให้มานี้
https://forms.office.com/r/BV5zzVufSA